Bankové spojenie

FIO banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

IBAN SK92 8330 0000 0024 0152 3661

Transparentné sledovanie pohybov na bankovom účte je možné na stránke:

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2401523661