Bankové spojenie

FIO banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

IBAN SK92 8330 0000 0024 0152 3661